Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Přijímací řízení 9. 6. 2020

Vloženo: 12. května 2020 v 15:03

Platnost do: 31. srpna 2020 v 23:59

Přijímací řízení 9. 6. 2020

Přijímací zkouška se bude konat 9. června 2020 v budově Církevního gymnázia v Kutné Hoře od 8:00 hodin.
Skládá se z testu z českého jazyka a literatury, který trvá 70 minut a testu z matematiky, který trvá 85 minut. 
Cermat zpřístupní výsledky jednotné přijímací zkoušky nejpozději 16. 6. 2020 v odpoledních hodinách.
Dne 16. 6. 2020 mají zákonní zástupci uchazečů a uchazeči v odpoledních hodinách možnost nahlédnout do spisu a vyjádřit se k podkladům rozhodnutí (§ 38 zákona 500/2004 Sb., správní řád) - sekretariát Církevního gymnázia v Kutné Hoře.
Dne 17. 6. 2020 zveřejníme výsledky na veřejně přístupném místě (vývěska na budově školy) a na webových stránkách školy. 
Přijatým uchazečům se rozhodnutí o přijetí neposílá. 
Nepřijatým uchazečům se odešle rozhodnutí o nepřijetí a také informace o možnosti podání žádosti o vydání nového rozhodnutí (tato žádost v letošním roce nahrazuje odvolání). Nové rozhodnutí se vydává podle § 101 a 102 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů. 
Tuto žádost musí uchazeč podat do 3 pracovních dnů ode dne, kdy mu bylo doručeno rozhodnutí o nepřijetí. 
Přijatý uchazeč, který se rozhodne na školu skutečně nastoupit, odevzdá zápisový lístek do 24. 6. 2020
Pravděpodobně ne všichni uchazeči, kteří byli přijati, skutečně dodají zápisový lístek a na školu nastoupí. Tak vzniklá volná místa bude ředitelka školy doplňovat na základě žádosti o vydání nového rozhodnutí těmi uchazeči, kteří se v přijímacím řízení umístili na nižších místech.  Při doplňování takto uvolněných míst bude plně respektováno pořadí uchazečů. V případě naplněné kapacity a nemožnosti žádosti o nové rozhodnutí vyhovět, ředitelka usnesením přijímací řízení zastaví. Pokud žádosti vyhoví, vydá nové rozhodnutí – rozhodnutí o přijetí. 

Ochrana zdraví v průběhu přijímacích zkoušek
Uchazeč se dostaví před školu ve stanovený čas. Před školou je třeba dodržovat odstupy 2 metry v souladu s mimořádnými opatřeními. Pro všechny osoby nacházející se před školou platí povinnost zakrytí úst a nosu. Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům. Ti odevzdají při vstupu do budovy čestné prohlášení. Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19, nesmí do školy vstoupit. Všichni uchazeči i zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách roušky. Každý žák bude mít s sebou sáček na uložení roušky. Při příchodu do třídy musí každý použít dezinfekci na ruce. Maximální počet osob ve třídě je 15. Při psaní testů, kdy jsou uchazeči usazeni v lavicích, mít roušky nemusí. Nasadí si je opět před opuštěním třídy (přestávka mezi oběma testy) a budou je mít po celou dobu pobytu mimo třídu. Při psaní testů bude dodržena zásada jeden žák v lavici a po dobu zkoušek bude dodržen totožný zasedací pořádek. Uchazeč bude používat vlastní psací potřeby. Podle okolností budou uchazeči trávit přestávku mezi testy na zahradě, v případě, že to možné nebude, budou využity jiné prostory školy. 
Pokud by některý uchazeč patřil do rizikové skupiny  - onemocnění plic, srdce, cév, porucha imunitního systému - např. po transplantaci, při protinádorové léčbě, při imunosupresivní léčbě, těžká obezita, farmakologicky léčený diabetes mellitus, chronické onemocnění ledvin, onemocnění jater – nebo pokud některý z výše uvedených bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné domácnosti, předá uchazeč před prvním vstupem do školy podepsané prohlášení: písemné seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví a písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění. Uchazeč, který spadá do vymezené rizikové skupiny, má právo přijít na vykonání testů dříve než ostatní uchazeči, bude přednostně vpuštěn do budovy a usazen tak, aby byla v maximální míře zajištěna ochrana jeho zdraví. 

Pozvánka k přijímací zkoušce bude odeslána poštou 14 dní před konáním zkoušky poštou a zároveň e-mailem, který je uveden na přihlášce.

Stanislav Lisková,
ředitelka školy

Přílohy