Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Program osobnostního růstu studentů

Motto: „Máme se od ostatních lišit nitrem, nikoli zevnějškem." (Lucius Annaeus Seneca)

Cílová skupina: Studenti Církevního gymnázia v Kutné Hoře

Cíl programu:

Program podporuje získání efektivních sociálních a emočních návyků, které povedou studenty k porozumění sobě samému i k porozumění lidem kolem sebe. Pomáhá studentům osvojit si dovednosti nezbytné k dosahování osobních cílů, získat motivaci ke snaze o trvalý rozvoj vlastní osobnosti. Nabízí získání znalostí a stabilních postojů podporujících zdravý životní styl. Má napomoci vyrůst studentům ve společensky dobře integrované osobnosti se schopností stát se dobrými rodiči a členy společnosti.

Dílčí cíle programu:

  • objevení osobního smyslu jako prevence před narůstající smysluprázdnotou

  • posílení sebedůvěry studentů

  • přijetí vlastní osobnosti a respekt k osobnosti druhých

  • objevení svých individuálních silných stránek

  • získání postojů a dovedností nezbytných pro život v moderní společnosti

  • naučit se týmové spolupráci

  • zvládat negativní emoce

  • prohloubení empatie a solidarity mezi lidmi

 

Obsah programu:

Kurz klíčových kompetencí

Prima - Přátelství, obrana před negativními společenskými jevy (šikana).

Sekunda - Obrana proti závislostem.

Kvarta - Partnerské vztahy.

Kvinta - Dobro a zlo, sociální inteligence.

Sexta - Mezilidské vztahy , emoční inteligence.

Septima - Sociální kompetence, zdravá rodina.

 

Podpůrné programy pro studenty

Školní klub - volnočasové a zájmové aktivity

Výuka KE, ZSV, náboženství a Etické výchovy (dle systému Roche Olivara)

Duchovní obnovy studentů

Vytváření dílčích školních společenství

Pomoc asistentů z řad studentů