Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Aktuality

Archiv

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 21. ČERVNA 2021

Vloženo: 17. června v 11:51

Platnost do: 31. srpna v 23:59

V pondělí 21. 6. 2021 bude probíhat testování studentů I. - VII. stejně jako v týdnu předešlém. Tedy podle následujícího rozpisu (do školy přichází studenti až na čas testování). Prosím, nechoďte dříve, zvláště V. - VII.:

I. + II. - 7:00 - 8:00

III. + IV. - 8 - 8: 45

V. + VI. - 8:45 - 9:30

VII. - 9:30 - 10:00

Testování probíhá ve školní aule, studenti s negativním testem odcházejí dle rozvrhu do tříd, kde je zajištěn dozor. S případnými dotazy ohledně testování se obracejte na Radku Karelovou (vedoucí školního klubu).

LABYRINT SVĚTA A RÁJ SRDCE

LABYRINT SVĚTA A RÁJ SRDCE

Vloženo: 17. června v 10:54

Platnost do: 10. září v 23:59

Výtvarné práce studentů sexty
Církevního gymnázia v Kutné Hoře
Zahájení: 17. 6. 2021 v 15:00
Výstava trvá od 18. 6. do 10. 9. 2021
V kostele Nejsvětějšího Srdce Páně
Otevřeno: 8:00 - 16:00

19. ročník Ceny Munkovy nadace

19. ročník Ceny Munkovy nadace

Vloženo: 11. června v 14:16

Platnost do: 31. srpna v 23:59

Již v loňském roce se Eliška Gargulová (septima) účastnila soutěže pro studenty kutnohorských gymnázií - Munkovy nadace (v ní je třeba napsat esej v angličtině a potom ji před porotou obhájit, rovněž anglicky) a obsadila druhé místo. Letos získala první místo, dělí se o něj se studentkou GJO Petrou Pavelkovou. Obě studentky obdržely finanční příspěvek na studijní pobyt v zahraničí.

 

INFORMACE KPROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 14. ČERVNA 2021

Vloženo: 11. června v 10:27

Platnost do: 31. srpna v 23:59

V pondělí 14. 6. 2021 bude probíhat testování studentů I. - VII. stejně jako v týdnu předešlém. Tedy podle následujícího rozpisu (do školy přichází studenti až na čas testování). Prosím, nechoďte dříve, zvláště V. - VII.:

I. + II. - 7:00 - 8:00

III. + IV. - 8 - 8: 45

V. + VI. - 8:45 - 9:30

VII. - 9:30 - 10:00

Testování probíhá ve školní aule, studenti s negativním testem odcházejí dle rozvrhu do tříd, kde je zajištěn dozor. S případnými dotazy ohledně testování se obracejte na Radku Karelovou (vedoucí školního klubu).

Fotografování tříd

Vloženo: 11. června v 10:25

Platnost do: 31. srpna v 23:59

V pondělí 14. 6. 2021 proběhne kromě testování studentů na covid ještě fotografování. Výuka bude v pondělí končit v 11:30, třídní budou mít dopoledne třídnické hodiny. Peníze za fotografie se budou vybírat před fotografováním. Přineste si tedy tolik peněz, kolik fotografií budete chtít. Velká fotografie celé třídy stojí 35 Kč, malá pro skupinky studentů 20 Kč. Malých fotografií je nutno odebrat minimálně 3 kusy.

Testování bude probíhat v pondělí stejně jako v předešlých týdnech. Z toho vychází i následující orientační harmonogram pro fotografování:

 

I. - 8 - 8:30

II. - 8:30 - 9:00

III. - 9:00 - 9:20

IV. - 9:20 - 9:45

V. - 9:45 - 10:00

VI. - 10:00 - 10:20

VII. - 10:20 - 10:40

učitelé - 10:40

Předávání maturitních vysvědčení 10. 6. 2021

Předávání maturitních vysvědčení 10. 6. 2021

Vloženo: 11. června v 7:20

Platnost do: 31. srpna v 23:59

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 8. ČERVNA 2021

Vloženo: 8. června v 7:33

Platnost do: 31. srpna v 23:59

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že v návaznosti na jednání vlády ČR dne 7. června 2021 bylo vydáno:
 Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k používání ochranných prostředků dýchacích cest s účinností od 8. 6. 2021, kde se oproti současnosti mění následující:
o Žáci a studenti nemusí během výuky mít nasazen ochranný prostředek dýchacích cest (respirátor ani roušku), a to při vzdělávání po dobu, kdy sedí v lavici nebo jsou jinak usazeni; uvedené platí ve všech krajích s výjimkou Jihočeského kraje, Libereckého kraje a Zlínského kraje. Při ostatních aktivitách ve škole (např. režim o přestávkách, při příchodu a odchodu ze třídy) zůstává stejný režim jako doposud.
o Pedagogičtí pracovníci nemusí během výuky mít nasazen ochranný prostředek dýchacích cest (respirátor ani roušku), a to při poskytování vzdělávání obecně; uvedené platí ve všech krajích s výjimkou Jihočeského kraje, Libereckého kraje a Zlínského kraje. Při ostatních aktivitách ve škole (např. režim o přestávkách, při příchodu a odchodu ze třídy) zůstává stejný režim jako doposud.
o Dále jsou z povinnosti nosit ochranný prostředek vyjmuty osoby v době výkonu práce na pracovišti nebo v době výkonu jiné obdobné činnosti po dobu, kdy vykonávají tuto činnost na jednom místě bez přítomnosti jiné osoby, v případě Hlavního města Prahy, Ústeckého kraje, Jihomoravského kraje, Plzeňského kraje, Kraje Vysočina, Středočeského kraje, Pardubického kraje, Královéhradeckého kraje, Olomouckého kraje, Moravskoslezského kraje a Karlovarského kraje po dobu, kdy vykonávají tuto činnost na jednom místě bez přítomnosti osoby jiné než spolupracovníka (typicky se bude jednat o kabinet, sborovnu apod.).
o Ochrana dýchacích cest dále není nově nutná (bez ohledu na kraj) v těchto případech:
▪ zkoušený a zkoušející při zkoušce ve škole, pokud všechny osoby udržují vzdálenost alespoň 2 metry,
▪ při pobytu ve škole v přírodě
• toto se vztahuje na pobyt jako takový, v případě aktivit mimo areál, kde dochází ke styku s jinými osobami, je nezbytné dodržovat obecné podmínky pro nošení ochranného prostředku,
▪ obecně pak u všech dětí, které dosud nezahájily povinnou školní docházku na žádném místě včetně školy nebo školského zařízení nebo dopravního prostředku apod.
o Nadále bez ohledu na kraj platí výjimky z nošení ochrany dýchacích cest pro:
▪ vzdělávací aktivity, jejíž charakter neumožňuje nošení ochranného prostředku (zejména tělocvik, zpěv, hra na dechové nástroje),
▪ ubytované děti, žáky nebo studenty při pobytu v pokoji (tj. mimo společné prostory) v internátě a domově mládeže,
▪ osoby s poruchou intelektu, s poruchou autistického spektra, a kognitivní poruchou nebo se závažnou alterací duševního stavu, jejichž mentální schopnosti či aktuální duševní stav neumožňují dodržování tohoto zákazu,
▪ děti ve školských zařízeních pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy a ve školách zřízených při nich a ve střediscích výchovné péče při poskytování služeb internátní formou,
▪ školy zřízené Ministerstvem spravedlnosti.
 Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k provozu škol a školských zařízení s účinností od 8. 6. 2021, kterým se oproti současnosti mění následující:
o Sportovní činnost ve vnitřních prostorech je nově omezena již pouze tak, že může být maximálně 30 osob ve skupině (není již požadavek velikosti vnitřního prostoru), je také umožněno využívat vnitřní prostory jako jsou sprchy.
▪ Nadále platí, že omezení počtu osob ve skupině se neuplatní u mateřských škol a u oborů středního a vyššího odborného vzdělávání, ve kterých je sportovní činnost stěžejní součástí rámcového nebo akreditovaného vzdělávacího či studijního programu.
▪ Sportovní činnosti na vnějších sportovištích nejsou nadále omezeny.
o Ve střediscích volného času se nově zvyšuje maximální počet osob, které se mohou účastnit konzultace nebo vzdělávání konané ve skupině tak, že může být nejvýše 200 osob ve vnitřních prostorech nebo 500 osob ve vnějších prostorech; již je možné využívat vnitřní prostory jako jsou šatny a sprchy, bylo zrušeno přísnější pravidlo pro nošení respirátorů (nově se zde uplatní obecné podmínky pro nošení ochrany dýchacích cest).
Mění se podmínky stanovené pro účast na vzdělávání nebo s ním související akci ve střediscích volného času a v základních uměleckých školách tak, že jde-li o pravidelné aktivity neměnného kolektivu, prokazuje se splnění podmínek „negativity“ jedenkrát za 7 dní (stačí tedy čestné prohlášení o antigenním testování ze školy); trvá-li akce nepřetržitě déle než 1 den, prokazuje se splnění podmínek ke dni nástupu na akci a dále ve frekvenci každých 7 dní. Jinak jsou podmínky dokládání negativity stále velmi podobné jako doposud. Stále platí, že pro skupinu do 10 žáků (pro ZUŠ) respektive 10 osob celkem (pro SVČ), není stanovena povinnost dokládání testování.
Pouze pro informaci dodáváme, že byly sjednoceny a rozšířeny podmínky pro účast na společenských a volnočasových aktivitách a pro vstup do vnitřních prostor v mimořádném opatření k provozu maloobchodu a služeb tak, že například postačuje čestné prohlášení o testování antigenním testem od zaměstnavatele nebo ze školy obecně se lhůtou 72 hodin.
 Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k podmínkám škol v přírodě s účinností od 8. 6. 2021, kterým se oproti současnosti mění frekvence antigenního testování ze 72 hodin na jedenkrát za 7 dní. Reálně tedy postačuje jeden test při odjezdu a pak se naváže běžným testováním ve škole.
 MŠMT dále informuje k distribuci antigenních testů:
o Dne 8. června 2021 bude zahájena do všech krajů distribuce další dodávky antigenních testů Sejoy pro pokrytí potřeby testování v období od 14. do 30. června 2021. Tato dodávka testů plně zohledňuje požadavky jednotlivých škol a školských zařízení uplatněné v rámci mimořádného dotazníkového šetření COVID 4 (realizováno od 31. května 2021 do 2. června 2021). Předpokládáme tedy, na rozdíl od květnových distribucí, že všechny testy budou školami a školskými zařízeními převzaty.
o V mimořádných případech, zejména pokud škola má neočekávaně velký počet neprůkazných či znehodnocených testů, lze i nadále využít rezervy testů na krajských pracovištích NPI. Výdej i výměna testů z rezerv na krajských pracovištích NPI pro potřeby škol a školských zařízení budou ukončeny v pátek 25. června 2021.
o Upozorňujeme, že antigenní testy si nemohou na krajských pobočkách NPI vyzvednout školy, které MŠMT závazně oznámily, že přistupují k RT-PCR testování, a to ani pro ty děti, žáky, studenty či zaměstnance, kteří se z nějakého důvodu nemohli RT-PCR testování v daném termínu zúčastnit.
o Antigenní testování ve školách a školských zařízeních ve školním roce 2020/21 bude ukončeno k 30. červnu 2021 (a to jak ve vztahu k žákům či studentům, tak zaměstnancům). Zásoby testů přesahující potřeby škol a školských zařízení pro testování do tohoto data budou prozatím ponechány jednotlivým subjektům pro případné použití ve školním roce 2021/22. Tyto testy tedy školy a školská zařízení MŠMT v tuto chvíli žádným způsobem nevrací.

INFORMACE KPROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 7. ČERVNA 2021

Vloženo: 6. června v 19:49

Platnost do: 31. srpna v 23:59

V pondělí7. 6. 2021 bude probíhat testování studentů I. - VII. stejně jako v týdnu předešlém. Tedy podle následujícího rozpisu (do školy přichází studenti až na čas testování). Prosím, nechoďte dříve, zvláště V. - VII.:

I. + II. - 7:00 - 8:00

III. + IV. - 8 - 8: 45

V. + VI. - 8:45 - 9:30

VII. - 9:30 - 10:00

Testování probíhá ve školní aule, studenti s negativním testem odcházejí dle rozvrhu do tříd, kde je zajištěn dozor. S případnými dotazy ohledně testování se obracejte na Radku Karelovou (vedoucí školního klubu).

Ústní maturitní zkouška 2021

Ústní maturitní zkouška 2021

Vloženo: 6. června v 19:45

Platnost do: 31. srpna v 23:59

Oktaváni ve dnech 1. - 3. června 2021 skládali ústní maturitní zkoušky. 

INFORMACE KPROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 1.ČERVNA 2021

Vloženo: 1. června v 17:36

Platnost do: 31. srpna v 23:59

Více informací v příloze ZDE

Testování v týdnu od 31. 5. 2021

Vloženo: 30. května v 13:30

Platnost do: 31. srpna v 23:59

V pondělí 31. 5. 2021 bude probíhat testování studentů I. - VII. stejně jako v týdnu předešlém. Tedy podle následujícího rozpisu (do školy přichází studenti až na čas testování, nechoďte dříve, zvláště V. - VII.):

I. + II. - 7:00 - 8:00

III. + IV. - 8 - 8: 45

V. + VI. - 8:45 - 9:30

VII. - 9:30 - 10:00

Testování probíhá ve školní aule, studenti s negativním testem odcházejí dle rozvrhu do tříd, kde je zajištěn dozor. S případnými dotazy ohledně testování se obracejte na Radku Karelovou (vedoucí školního klubu).

Krajské kolo Fyzikální olympiády

Vloženo: 28. května v 15:41

Platnost do: 31. srpna v 23:59

Studnet Vojtěch Svoboda z kvarty reprezentoval naše gymnázium i v krajském kole 62. ročníku Fyzikální olympiády v kategorii E a obsadil čtvrté místo. Podobně jako jiné olympiády se i tato letos konala on-line.

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 31. KVĚTNA 2021

Vloženo: 26. května v 18:38

Platnost do: 31. srpna v 23:59

Novelizované mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k omezení provozu ve školách a školských zařízeních,  s účinností od 31. 5. 2021 

Ruší se zákaz vstupu třetích osob do škol a školských zařízení. Nadále však doporučujeme, aby do školy  a školského zařízení vstupovaly třetí osoby pouze v důvodných případech. Ředitel/ka školy nebo školského  zařízení je oprávněn/na omezovat vstup třetích osob do budovy školy. 

Školy v přírodě jsou povoleny a řídí se tímto mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví.

Školní výlety jsou povoleny a nejsou stanovena zvláštní pravidla, je však nezbytné dodržovat všechna mimořádná opatření.

Při volnočasových aktivitách  není povinnost nosit ve venkovních prostorech ochranu úst a nosu  v případě, že mezi jednotlivými osobami je rozestup minimálně 2 metry (povinnost rozestupů se neuplatní  při sportovních činnostech). 

Informace v příloze ZDE.

Předběžné výsledky přijímacího řízení 2021/2022

Předběžné výsledky přijímacího řízení 2021/2022

Vloženo: 19. května v 12:57

Platnost do: 13. června v 23:59

Byly zveřejněny předběžné výsledky přijímacích zkoušek.

Nahlížení do spisu a vyjádření se k podkladům rozhodnutí -  20. května 2021 16:00 - 18.00 hodin.

Vydání rozhodnutí  - 21. května 2021

Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí bude připraveno v sekretariátě školy k vyzvednutí 24. května 2021 od 8:30 do 17:00 hodin. Přijatí uchazeči, kteří mají zájem na školu nastoupit, mohou zároveň přinést zápisový lístek. Nepřijatí uchazeči mohou zároveň přinést odvolání. 

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 24. KVĚTNA 2021

Vloženo: 19. května v 8:41

Platnost do: 31. srpna v 23:59

Od pondělí 24. 5. 2021 bude probíhat prezenční výuka bez rotace pro primu až septimu dle stálého rozvrhu platného od září.

Testování všech studentů bude probíhat podle následujícího rozpisu (do školy přichází studenti až na čas testování, nechoďte dříve,

zvláště V. - VII.):

I. + II. - 7:00 - 8:00

III. + IV. - 8 - 8: 45

V. + VI. - 8:45 - 9:30

VII. - 9:30 - 10:00

Testování probíhá ve školní aule, studenti s negativním testem odcházejí dle rozvrhu do tříd, kde je zajištěn dozor. S případnými dotazy ohledně testování se obracejte na Radku Karelovou (vedoucí školního klubu).

Současně v tento den probíhá písemná část maturitní zkoušky v 2. patře, proto dojde ke změnám v běžném rozvrhu (sledujte změny na webu). 

Více informací v příloze ZDE + dodatek ZDE

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 17. KVĚTNA 2021

Vloženo: 13. května v 12:54

Platnost do: 31. srpna v 23:59

Od 17. 5. 2021 se účastní prezenční výuky celé nižší gamnázium, tedy prima, sekunda, tercie a kvarta.

V pondělí 17. 5. 2021 bude probíhat testování primy a sekundy od 7 hodin, tercie a kvarty od 8 hodin. Žádáme studenty tercie a kvarty, aby do školy přišli až v 8 hodin.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že v návaznosti na jednání vlády ČR dne 10. května 2021 bylo vydáno:
 Novelizované mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k omezení provozu ve školách a školských zařízeních, s účinností od 17. 5. 2021 (bude uveřejněno ZDE). Tímto mimořádným opatřením se oproti současnosti mění následující:
Na středních školách a konzervatořích
v krajích Karlovarský, Královéhradecký, Liberecký, Pardubický, Plzeňský, Středočeský a v hl. m. Praze se umožňuje osobní přítomnost žáků nižšího stupně šestiletého a osmiletého gymnázia a žáků prvních čtyř ročníků osmiletého vzdělávacího programu konzervatoře bez rotace; v ostatních krajích pokračuje rotace tříd nižšího stupně šestiletého a osmiletého gymnázia a prvních čtyř ročníků osmiletého vzdělávacího programu konzervatoře,
▪ na území celé České republiky se ruší povinnost homogenních tříd a skupin1.
Na základních školách
▪ na území celé České republiky se umožňuje osobní přítomnost žáků 1. stupně bez rotací a rovněž osobní přítomnost dětí v přípravném třídě a přípravném stupni základní školy speciální bez rotací,
▪ v krajích Karlovarský, Královéhradecký, Liberecký, Pardubický, Plzeňský, Středočeský a v hl. m. Praze se umožňuje osobní přítomnost žáků 2. stupně bez rotace; v ostatních krajích pokračuje rotace tříd 2. stupně,
▪ na území celé České republiky se ruší povinnost homogenních tříd a skupin1. V ostatních krajích se nic nemění.

 Ve školních družinách a školních klubech
▪ na území celé České republiky dochází ke zrušení omezení. Provoz je v běžném režimu, ruší se povinnost homogenních oddělení a skupin1,
▪ ruší se povinnost zajišťovat péči o děti rodičů vybraných profesí, protože se vrací všichni žáci 1. stupně do základních škol.
 Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k testování žáků a studentů s účinností od 17. května 2021, které se mění oproti současnému stavu tak, že se mění frekvence preventivního antigenního testu:
- dvakrát týdně v Jihočeském kraji, Ústeckém kraji, Olomouckém kraji, Moravskoslezském kraji, Jihomoravském kraji, Zlínském kraji a kraji Vysočina v případě žáků 2. stupně základní školy, žáků nižšího stupně šestiletého nebo osmiletého gymnázia a prvních čtyř ročníků osmiletého vzdělávacího programu konzervatoře s tím, že test se provede první den osobní přítomnosti žáka nebo studenta ve škole v týdnu a mezi jednotlivými termíny testování v jednom týdnu jsou minimálně 2 a maximálně 3 pracovní dny,
- jedenkrát týdně v případě žáků 2. stupně základní školy ve třídách nebo školách podle § 16 odst. 9 školského zákona s tím, že test se provede první den osobní přítomnosti žáka nebo studenta ve škole v týdnu,
- jedenkrát týdně v ostatních případech s tím, že test se provede první den osobní přítomnosti žáka nebo studenta ve škole v týdnu.
Preventivní test se vždy provádí bezprostředně po příchodu do školy. Nebude-li žák nebo student přítomen v den termínu testování ve škole, testování se provede v den jeho příchodu.

- dochází ke změně frekvence RT-PCR testování (na těch školách nebo školských zařízení, které se rozhodnou nahradit antigenní testování testováním metodou RT-PCR) ve školách na 1x za 14 dní. Tato frekvence platí pro všechny případy testování RT-PCR testy včetně krajů, kde se antigenním testem testuje dvakrát týdně. Zároveň v případě RT-PCR testování platí, že testování nemusí být prováděno první den přítomnosti žáka ve škole v daném týdnu; testování lze v tomto případě rozložit v daném období i jinak při zachování stanovené frekvence testování u každého žáka.
- upozorňujeme, že pravidla testování zaměstnanců škol a školských zařízení se nemění. Zaměstnanci ve školství, stejně jako zaměstnanci jiných oblastí, se testují ve frekvenci jedenkrát týdně bez ohledu na typ testu.
Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 4. května 2021, č. j. MZDR 15757/2020-50/MIN/KAN (ZDE), s účinností od 10. 5. 2021 stanoví, že není povinné nosit ochranu nosu a úst ve venkovních prostorech při zachování odstupu 2 metru od jiných osob, nejde-li o členy domácnosti. Při vycházce nebo pobytu na školní zahradě tedy žák nebo zaměstnanec nemusí mít ochranu nosu a úst, pokud dodrží odstup 2 metry od jiných osob. Ve vnitřních prostorách pak nadále platí povinnost nosit ochranu nosu a úst, se stanovenými výjimkami (mj. děti v mateřské škole).
MŠMT 10. 5. 2021

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 10. KVĚTNA 2021

Vloženo: 6. května v 18:53

Platnost do: 31. srpna v 23:59

Na středních školách a konzervatořích se umožňuje osobní přítomnost žáků nižšího stupně šestiletého a osmiletého gymnázia a žáků prvních čtyř ročníků osmiletého vzdělávacího programu konzervatoře, a to za podmínky, že se vzdělávání v lichém týdnu neúčastní první polovina tříd a v sudém týdnu neúčastní druhá polovina tříd (při lichém počtu tříd lze počet zaokrouhlit), s tím, že prezenční výuka musí probíhat v neměnných třídách nebo odděleních.

V týdnu od 10. do 14. 5. 2021 bude probíhat prezenční výuka pro tercii a kvartu.

Výuka se bude řídit rozvrhem. Aby se zamezilo přesunu žáků do jiných tříd, bude výuka soustředěna především do kmenových učeben tříd a tříd na tomtéž patře. Sledujte tedy suplování.

Více informací v příloze.

Doplňující informace k přijímacím zkouškám - doklad o testování

Vloženo: 3. května v 19:30

Na základě četných dotazů o způsobu doložení testu na vir SARS-Cov-2 uvádíme:

Potvrzení o provedení testu na přítomnost viru SARS-Cov-2 pro účely přijímacího řízení dne 5. 5. a 6. 5. 2021 může být ze dne 29. 4. 2021. Potvrzení nevybíráme, pouze originál ověříme, uchazeč si potvrzení nechává.


Potvrzení o provedeném testu ve škole může být nahrazeno:
a) dokladem o tom, že osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu nebo RT-PCR testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní,
b) dokladem o negativním výsledku POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, které nejsou starší 7 dnů a které byly provedeny poskytovatelem zdravotních služeb podle aktuálně platného mimořádného opatření k provádění testů,
c) certifikátem Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19 a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů.

Prezenční výuka od 3. 5. 2021

Vloženo: 30. dubna v 7:25

Platnost do: 31. srpna v 23:59

V týdnu od 3. do 7. 5. 2021 bude probíhat prezenční výuka pro primu, sekundu.

Výuka se bude řídit rozvrhem. Aby se zamezilo přesunu žáků do jiných tříd, bude výuka soustředěna především do kmenových učeben tříd.

Vzhledem k tomu, že ve dnech 5. a 6. 5. 2021 budou ve škole probíhat přijímací zkoušky, bude docházet ke změnám hodin i tříd. Sledujte tedy  suplování.

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 3. KVĚTNA 2021

Vloženo: 30. dubna v 7:22

Platnost do: 31. srpna v 23:59

Ve víceletých gymnáziích a konzervatořích od 3. 5. 2021
▪ se v kraji Středočeském, Pardubickém, Libereckém a Praze umožňuje osobní přítomnost žáků nižšího stupně šestiletého a osmiletého gymnázia a žáků prvních čtyř ročníků osmiletého vzdělávacího programu konzervatoře, a to za podmínky, že se vzdělávání v lichém týdnu neúčastní první polovina tříd a v sudém týdnu neúčastní druhá polovina tříd (při lichém počtu tříd lze počet zaokrouhlit). Stejné již bylo schváleno v pondělí pro Karlovarský, Královéhradecký a Plzeňský kraj.

Archiv