Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Integrovaní studenti

Zabezpečení výuky studentů mimořádně nadaných:

 • nadaným studentům se věnují učitelé individuálně, poskytují konzultace k rozšiřujícímu učivu v předmětech, ve kterých studenti projevují nadání
 • pod vedením učitelů pracují studenti samostatně s naučnou literaturou, využívají v maximální míře výpočetní techniky k řešení problémových úloh a projektů
 • nadaní studenti mohou být pověřováni vypracováním složitějších referátů v rámci probíraného učiva, příp. vedením skupin studentů v rámci výuky
 • v maximálně možné míře se zúčastní studenti soutěží a olympiád, reprezentují školu
 • nadaní studenti se podílejí na vedení zájmové mimoškolní činnosti v rámci školního klubu
 • velmi nadaným studentům, kteří rozvíjejí svůj talent i mimo školu (sport, hudba atd.), může být umožněno studium dle individuálního studijního plánu

V současné době mají dva studenti kvinty individuální studijní plán v předmětu fyzika. Oba jsou mnohaletými uspěšnými řešiteli fyzikálních olympiád
 

Zabezpečení výuky studentů se speciálními vzdělávacími potřebami:

MŠMT poskytlo dotaci na Rozvojový program financování asistentů pedegoga pro děti, žáky a studenty se zdravotním postižením a pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním.

 • studentům se specifickými poruchami učení (dyslexie, dysgrafie, dysortografie aj.) je věnována individuální péče pedagogů v rámci vyučovacích hodin
 • na základě spolupráce a konzultací s Pedagogicko- psychologickou poradnou v Kutné Hoře je v jednotlivých případech přistoupeno k odlišnému stylu práce a k odlišnému prověřování získaných vědomostí a dovedností
 • rodiče či zákonní zástupci studentů se studijními problémy jsou včas informováni a ve vzájemné spolupráci je hledáno řešení
 • studenti, jimž zdravotní stav neumožňuje studovat obvyklým způsobem, mohou požádat o přiznání individuálního studijního plánu, na jehož základě je s rodiči či zákonnými zástupci studenta uzavřena Dohoda o individuálním studijním plánu, v níž je konkrétně specifikován způsob studia a ověřování vědomostí studenta
 • škola je v pravidelném kontaktu s pedagogicko- psychologickou poradnou

Dotace MŠMT

Vloženo: 9. října 2017 v 6:30

Název programu: Rozvojový program Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se zdravotním postižením a pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním na období září - prosinec 2017, č.j. MSMT-11549/2017-1.

Účel dotace: Účelem dotace je zajistit financování asistenta pedagoga pro děti, žáky a studenty se zdravotním postižením (modul A) v souladu s vyhlášením programu.

Dotace MŠMT

Vloženo: 9. února 2017 v 7:00

Název programu: Rozvojový program Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se zdravotním postižením a pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním na období leden - srpen 2017, č.j. MSMT-33369/2016-1.

Účel dotace: Účelem dotace je zajistit financování asistenta pedagoga pro děti, žáky a studenty se zdravotním postižením (modul A) v souladu s vyhlášením programu.