Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Přijímací řízení pro školní rok 2017 - 2018

Vloženo: 10. březen 2017 v 13:57

Platnost do: 31. srpen 2017 v 23:59

Studijní obor: gymnázium (79-41-K/81) – uchazeči po páté třídě

Předpokládaný počet přijatých žáků: max. 32

Ve školním roce 2016/17 se budou konat povinné jednotné přijímací zkoušky pro všechny obory s maturitou. Proběhnou formou jednotných písemných testů z předmětů Český jazyk a literatura (délka testu 60 minut) a Matematika a její aplikace (délka testu 70 minut) v rozsahu stanoveném Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání.
Písemné testy jednotné zkoušky budou obsahovat uzavřené testové úlohy s nabídkou odpovědí i otevřené testové úlohy bez nabídky odpovědí.
Výsledky testů budou na Církevním gymnáziu v Kutné Hoře tvořit 60% váhy zkoušek, zbylých 40% doplní vlastní kritéria školy (prospěch v prvním pololetí páté třídy), a to následovně:

prospěch 1,00 – 1,20 --> 40 %
prospěch 1,21 – 1,30 --> 30 %
prospěch 1,31 – 1,40 --> 20 %
prospěch 1,41 – 1,50 --> 10 %

Jednotná zkouška se koná 2x v prvním kole, a to 18. a 20. dubna 2017. Pozvánku k vykonání jednotné zkoušky obdrží uchazeči nejpozději 14 dní před termínem konání zkoušky. Každý uchazeč má v řádném termínu právo konat jednotnou zkoušku dvakrát (do dvou středních škol), započítává se lepší výsledek. Přípravu zadání testů, jejich zpracování i hodnocení zajistí Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání. Výsledky budou zveřejněny ve vitríně na budově školy a elektronicky na školních webových stránkách. Písemné rozhodnutí o nepřijetí obdrží jen nepřijatí uchazeči.

Poslední termín odevzdání přihlášek škole je 1. březen 2017.

Uchazeč potvrdí svůj zájem nastoupit na školu, kam byl přijat, odevzdáním zápisového lístku, a to do 10 pracovních dnů ode dne oznámení o přijetí.

Poznámky k vyplnění přihlášky:

Písemné testy jednotné zkoušky může uchazeč konat dvakrát, v prvním stanoveném termínu (18. 4.) ve škole uvedené na přihlášce jako 1. škola, ve druhém stanoveném termínu (20. 4.) ve škole uvedené na přihlášce jako 2. škola.
Není nutné dokládat potvrzení o zdravotní způsobilosti.
Do rubriky chování a prospěch uvést známky z 1. a 2. pololetí 4. třídy a z 1. pololetí 5. třídy a nechat potvrdit školou (horní čtvereček). Nebo (spodní čtvereček) nechat ověřit kopie vysvědčení a dokument nechat podepsat zákonným zástupcem uchazeče.

Stanislava Lisková
ředitelka školy
14. 11. 2016